Disponentens uppgifter

Disponentens uppgifter är administrativa, ekonomiska och tekniska.Till de administrativa uppgifterna hör bl.a möten, fastighetens avtal, bevakning, bolagets anställningförhållanden och informationsansvaret. Ekonomiplannering och bokföring hör till de ekonomiska uppgifterna.De tekniska uppgiterna är att ordna med fastighetsskötseln, underhåll samt reparation- och byggnadsärenden.

Administrativa uppgifter

Disponenten arbetar i nära samarbete med bolagets styrelse, aktieägarna och invånarna.  Disponenten sköter om informationen till aktieägarna och till invånarna samt underhållet av bolagets information i sin helhet.

Möten

Disponenten deltar i mötena som sekreterare och säkrar mötetes lagenlighet och beslutsförbarhet, förbereder för styrelsen underlag till stöd för besluten samt förverkligar fattade beslut. Disponenten förmedlar kallesle åt aktieägarna till bolgasstämman i enlighet med bolagsordningen och enligt lagen om bostads-aktiebolag. Disponenten deltar i bolagsmöten, fungerar som sekreterare samt på styrelsens begäran informerar om bolagets ställning och aktuella ärenden.

Avtal

Vid ingående av avtal eller uppdatering strävar disponenten till lösningar till fördel för bolaget med baeakatande av styrelsens eller bolagsstämmans beslut.Disponenten ombesörger  giltigheten av avtal och konkurrensutsättning av nya avtal, arrangerar avtalsmöten samt sköter om eventella tvister. Disponenten ansvarar för fastighetens direkta arbetsavtal och dithörande ansvarsförbindelser och förpliktelser.

Ledning och bevakning

Disponenten fungerar till förmån för fastigheten i enlighet med bolagets uppgjorda strategi. Disponenten bevakar, att man i fastigheten följer lagar och bestämmelser gällande säkerhet, hälsa och ordning. Disponenten är kontaktperson till fastighetsskötseln samt till andra som producerar tjänster för bostadsbolaget och säkrar även kvalite´n på tjänsterna.

Ekonomiska uppgifter

I enlighet med lagen om bostads-bolagen ombesörjer disponenten att penningrörelsen är ordnad på ett tillförlitligt sätt och att bokföringen uppfyller lagens krav.

Tekniska uppgifter

Disponenten säkrar att fastigheten är användbar, fungerande  och att underhållet av fastighetens värde i samarbete med fastighetsägaren går mot uppgjord plan.